Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2018

Thứ tư - 04/07/2018 14:25
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2018
UBND TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   177 BC /HĐQT

 
Lào Cai, ngày  04  tháng 7  năm 2018

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2018.

 
Kính gửi:
 • Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 • Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Địa chỉ trụ sở chính:SN 311 - Đường Hoàng Liên – P Cố Lếu -TP.Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214.3840243            
- Fax: 02143.820807    
- Email: ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.386.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RLC
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
STT

 
Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày

 
Nội dung

 
01       102/ NQ - ĐHĐCĐ 26/4/2018.  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 1.  
Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT Số buổi họptham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
 1.  
Ông Cù Kiên Quyết
 
Chủ tịch
 
 
 1.  
 1.  
 
 1.  
Ông Cù Ngọc Chung
 
TV HĐQT
 
 
 1.  
 1.  
 
 1.  
Ông Nguyễn Quang Vinh TV HĐQT
 
 
 1.  
 1.  
 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
 Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty. Định kỳ hàng quý họp một lần không kể những kỳ họp đột xuất để Giám đốc báo cáo những nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện được theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị chỉ đạo các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng đầu tư, nhân sự thông qua các nghị quyết và quyết định của HĐQT.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoach, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc.
 HĐQT thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong công tác tuân thủ chặt chẽ các nội quy, quy chế nội bộ, hoạt động theo điều lệ thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế có giải pháp hiệu quả để hoàn thiện được tốt hơn.
 Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ đầu tuần, tháng, quý hoặc qua Email, điện thoại.
Việc giám sát của của HĐQT với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản: Không có.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày

 
Nội dung

 
 01
 
01/ HĐQT 26/2/2018
 
- Thống nhất chủ trương kế hoạch XD bước II đối với TTTC Sự kiện QUEEN BEE
- Phương án kế hoạch chuyển địa điểm làm việc.
- Công tác nhân sự.
02
 
02/HĐQT 20/3/2018 
 
- Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chủ trương sửa đổi bổ xung hồ sơ dự án dầu tư xây dựng trình Sở Xây dựng, UBND Tỉnh
03
 
03/HĐQT 15/6/2018
 
Công tác nhân sự:  Thông báo chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động.
III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát
 1.  
Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
 1.  
Bà Nguyễn Thu Loan Trưởng BKS
 1.  
 1.  
 1.  
 
 1.  
Ông Vũ Mạnh Cường TV. BKS
 1.  
 1.  
 1.  
 
 1.  
Bà Vũ Thị Huyền TV. BKS
 1.  
 1.  
 1.  
 
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
          Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2018, BKS đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai theo các nội dung sau:
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2017, lập báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tình hình thực hiện tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của HĐQT.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuấtkinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.
+ Mở rộng quy mô sản xuất rọ đá: Thực hiện dự án đầu tư mua 01 máy đan rọ đá;
+ Đầu tư xây dựng nhà dịch vụ Queen bee.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.
Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của HĐQT công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai theo đúng kế hoạch.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT và các cán bộ quản lý khác
Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác.
        Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách hạch toán kế toán của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
IV. Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
TT Tên tổ chức/cá nhân  Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
01
 
Cù Kiên Quyêt    CT HĐQT     Năm 2016     
02 Cù Ngọc Chung
 
  TV HĐQT
 
    Năm 2016
 
   
03 Nguyễn Quang Vinh
 
  TV HĐQT
 
    Năm 2016
 
   
04 Nguyễn Thu Loan   TBKS
 
    Năm 2016    
05 Vũ Mạnh Cường   TV
BKS
 
    Năm 2016    
06 Vũ Thị Huyền   TVBKS     Năm 2016    
07 Nguyễn Thị Loan   KTT     6/Năm 2017
 
   
Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng kýdoanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:
 
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
 
STT Tên tổ chức/cá nhân

 
Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua . Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Ghi chú
                 
Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)
STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Chức vụ tại CTNY Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉs Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Thời điểmgiao dịch Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Ghi chú
                   
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)
 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
STT Họ tên Tài khoảnGDCK Chức vụ tại công ty Số CMND/Hộ chiếu, ĐC Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú
1 Cù Kiên Quyết   Chủ tịch HĐQT      447.831 39,3 %   
Cù Ngọc Chung   Thành viên HĐQT      80.588  7,1%   
 3 Nguyễn Quang Vinh   Thành viên HĐQT       59.296  5,2 %   
                 
 
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

 
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

 
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
      Số CP

 
Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ
               
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác
   CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
 
 
 
 
                             Cù Kiên Quyết
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo cáo quản trị

CTY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Số: 209 BC/HĐQT   Lào Cai, ngày 24 tháng 07 năm 2017   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay42
 • Tháng hiện tại761
 • Tổng lượt truy cập242,958
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây