CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

http://congtyduongbolaocai.com


thủ tục đăng ký và hướng dẫn hệ thống ids

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG IDS
(Kèm theo Công văn số 1487/UBCK-GSĐC ngày 29/3/2016 của UBCKNN)
thủ tục đăng ký và hướng dẫn hệ thống ids
PHỤ LỤC SỐ 01
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG IDS
(Kèm theo Công văn số 1487/UBCK-GSĐC ngày 29/3/2016 của UBCKNN)
 
1. Quy trình cấp tài khoản sử dụng IDS
Bước 1: Công ty đại chúng tải Phiếu đăng ký tham gia sử dụng IDS với UBCKNN theo mẫu tại Cổng thông tin điện tử www.ssc.gov.vn, mục “Trang hỗ trợ các ứng dụng và gửi Phiếu đăng ký tới Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: hotroids@ssc.gov.vn
Bước 2: UBCKNN (Cục CNTT) căn cứ các thông tin trên Phiếu đăng ký để thực hiện tạo lập tài khoản (account) và tiến hành phân quyền sử dụng IDS cho công ty đại chúng. Trường hợp Phiếu đăng ký không hợp lệ, UBCKNN sẽ thông báo cho Công ty theo số điện thoại Công ty đăng ký.
Bước 3: UBCKNN (Cục CNTT) gửi thông báo về tài khoản sử dụng Hệ thống IDS cho công ty đại chúng theo địa chỉ của công ty trong phiếu đăng ký.
Trường hợp công ty cần gửi thông báo qua email, đề nghị công ty gửi phiếu đăng ký và yêu cầu tới email hotroids@ssc.gov.vn để được giải quyết.
2. Quy trình cập nhật thông tin cơ sở và công bố thông tin trên IDS
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm thu nhận IDS Client bằng tài khoản đãđược UBCKNN cấp.
Bước 2:Thực hiện “Cập nhật thông tin công ty đại chúng” trên phần mềm IDS Client bao gồm các thông tin quan trọng như sau:
- Thông tin cơ sở, ngành nghề kinh doanh;
- Thông tin về người công bố thông tin (đề nghị cập nhật số ĐT di động của người CBTT để nhận tin nhắn thông báo về thời hạn/ngày hết hạn nộp báo cáo, thông báo gửi báo cáo thành công...);
- Thông tin về HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
- Thông tin về cổ đông lớn.
Bước 3:Đăng ký thông tin chữ ký số thông qua chức năng “Gửi thông tin chữ ký số” tới UBCKNN.
Bước 4:Chuẩn bị báo cáo và gửi tới UBCKNN theo các bước như sau:
- Người sử dụng vào thư mục C:\Client_Map trên máy đã cài đặt Phần mềm thu nhận dữ liệu báo cáo, lấy file Excel biểu mẫu gốc và nhập dữ liệu vào báo cáo.
- Chọn chức năng “Gửi báo cáo lên UBCKNN”, sau đó nhập thông tin về báo cáo (bao gồm loại báo cáo, nhóm báo cáo, tên báo cáo, năm báo cáo, kỳ báo cáo); chọn file báo cáo đã điền thông tin tại mục “File tin”;chọn file đính kèm tại mục “Đính kèm”
- Nhập trích yếu của báo cáo, kết nối Token chữ ký số công cộng, chọn gửi báo cáo tới UBCKNN để hoàn tất thao tác gửi.
Bước 5: Kiểm tra việc hoàn thành gửi báo cáo thông qua hòm thư trả lời tự động hoặc chức năng “Tìm kiếm báo cáo” trên phần mềm IDS Client.
Báo cáo sau khi gửi thành công trên Hệ thống IDS sẽ có trạng thái “Chờ duyệt”. Báo cáo được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN sau khi thông qua quy trình xét duyệt báo cáo của Vụ Giám sát công ty đại chúng.
3. Quy định xử lý sự cố
3.1 Trường hợp hệ thống của công ty đại chúng có sự cố dẫn đến không gửi được báo cáo, công ty thông báo cho UBCKNN bằng điện thoại và gửi báo cáo bằng văn bản có đóng dấu đúng thời hạn theo quy định. Thời gian gửi báo cáo được tính theo dấu bưu điện. Sau khi sự cố được khắc phục, công ty đại chúng gửi lại báo cáo qua IDS.
3.2 Trường hợp IDS của UBCKNN gặp sự cố, UBCKNN thông báo cho các công ty đại chúng thông qua cổng thông tin điện tử của UBCKNN hoặc qua email của công ty đại chúng và đề nghị các công ty đại chúng gửi báo cáo bằng bản cứng có đóng dấu đúng thời hạn theo quy định. Thời gian gửi báo cáo được tính theo dấu bưu điện. Sau khi sự cố được khắc phục, công ty đại chúng gửi lại báo cáo điện tử qua IDS.
4. Quy định về thời điểm báo cáo và công bố thông tin
4.1 Thời điểm báo cáo và công bố thông tin được xác định là thời điểm Hệ thống IDS nhận được báo cáo và thông báo qua hòm thư Email phản hồi tự động của Hệ thống IDS.
4.2. Trường hợp công ty đại chúng không nhận được email phản hồi, thời điểm báo cáo và công bố thông tin được xác định là giá trị tương ứng tại cột “Ngày gửi” trên cửa sổ “Tìm kiếm báo cáo” của phần mềm IDS Client.
5. Thông tin trả lời thắc mắc về Hệ thống IDS
 5.1 Vấn đề kỹ thuật:
  Cục Công nghệ thông tin, UBCKNN
          Điện thoại: 04.3934.0750 (máy lẻ 419), 04.3935.0177; 04.3926.2545; 04.3935.0800; Fax: 04.39350943; Email: hotroids@ssc.gov.vn.
5.2 Vấn đề nghiệp vụ:
          Vụ Giám sát công ty đại chúng, UBCKNN
          Điện thoại: 04.3934.0750 (máy lẻ 378).
 
 

 
Tên công ty CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ THAM GIA SỬ DỤNG HỆ THỐNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN (IDS)
 
Kính gửi: Cục Công nghệ thông tin -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
Công ty..........................................................................................................
Xác nhận tham gia Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và đăng ký thông tin tạo tài khoản sử dụng Hệ thống như sau:
1. Công ty:………………………………........................................................
2. Địa chỉ:................................................................................................................
3. Email:............................................... Điện thoại..................... Fax:.....................
4. Ngành kinh doanh chính:….…………………………….......……….………..
5. Sàn niêm yết (*):………………….….. Mã chứng khoán(*):…….........………
6. Số giấy ĐKKD:………………....…… Nơi cấp:……………......…………….
7. Thông tin về chữ ký số công cộng:
- Công ty sử dụng chữ ký số:                        □ Có                       □ Không
- Tên nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số (nếu có):…………………………………..
- Tên nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số dự kiến sử dụng (nếu không):
.........................................................................................................................
8. Thông tin liên hệ khi sử dụng Hệ thống IDS:
- Email đăng ký để nhận phản hồi từ Hệ thống IDS:..............................................
- Thông tin về nhân viên sử dụng hệ thống IDS:
STT Chức danh Họ và tên Email ĐTDĐ
1 Nhân viên phụ trách công bố thông tin      
2 Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tin học      
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.
Ngày … tháng … năm …
               Người đại diện theo pháp luật
       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- (*) Đối với công ty niêm yết
- Đề nghị Quý Công ty gửi bản đăng ký này cho UBCKNN theo địa chỉ:
Cục CNTT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3935.0800; 04.3935.0177; 04.3935.1078
Fax: 04.39350943; Email: hotroids@ssc.gov.vn
 

Tập tin đính kèm: tải về 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây