CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

http://congtyduongbolaocai.com


THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Mẫu 07/THQ
 
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Số: 53/ TB - ĐBLC.
Lào Cai, ngày 27 tháng 02 năm 2019
V/v chốt danh sách cổ đông.
 
 
THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 
Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 
Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
Trụ sở chính: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.
Điện thoại:  02143 840 243                                  Fax: 02143 820 807
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
Mã chứng khoán: RLC
Loại chứng khoán:         - Cổ phiếu phổ thông            
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.                       
Sàn giao dịch:  UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/ 4 / 2019.
1. Lý do và mục đích
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai
2. Nội dung cụ thể)
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 18 / 4 /2019.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Công ty: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
- Nội dung họp:
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
 • Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 311 đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: canloanlc@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
 
 
Nơi nhận:
 • Như trên
 • HNX, SSC;
 • HĐQT (để báo cáo)
 • Ban Kiểm soát (để biết)
 • Lưu VT
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
Cù Kiên Quyết
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây