CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

http://congtyduongbolaocai.com


Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
Số: 101/NQ-ĐHCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2018
 
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai ngày 26/4/2018;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 2: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 .            
 
  • Lợi nhuận trước thuế:     1.200.000.000 Đồng
  • Dự kiến tỷ lệ cổ tức:  ≥6% Vốn điều lệ
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 3: Thông qua báo cáo HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Báo cáo chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến chi trả cổ tức năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 5: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát..
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:  0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 6. Thông qua tờ trình Thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 7: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
 
Nơi nhận:
-Các cổ đông; VT
-Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
 
 
 
 
 
 
 Cù Kiên Quyết
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây