CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

http://congtyduongbolaocai.com


Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018
PHỤ LỤC SỐ 04
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty: Công Ty cổ phần đường bộ Lào Cai
Năm báo cáo 2018
 
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch:Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5300216753
- Vốn điều lệ: 11.386.890.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.386.890.000 đồng
- Địa chỉ: Số 311 -  đường Hoàng Liên – phường Cốc Lếu – Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai
- Số điện thoại: 0214 3840243
- Số fax: 0214 820 807
- Website:www.congtyduongbolaocai.com
- Mã cổ phiếu (nếu có)
Quá trình hình thành và phát triển
- Quá trình hình thành và phát triển
+ Hoạt động chính thức công ty cổ phần từ ngày 29/02/2016
+ Thời điểm niêm yết: 05/12/2016
- Các sự kiện khác
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các phụ kiện công trình đường bộ; khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng công trình giao thông.
+ Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn công trình giao thông đưuòng bộ, đường thủy, công trình dân dựng, công nghiệp, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đường điện đến 35kw; cho thuê máy công trình, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng làm việc; kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà khách, ăn uống kinh doanh vận tải.
- Địa bàn kinh doanh: tỉnh Lào Cai
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Mô hình quản trị.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: đại hội đồng cổ đông; hội đồng quản trị; ban giám đốc; ban kiểm soát; kế toán trưởng; các phòng quản lý; các đơn vị trực thuộc.
- Các công ty con, công ty liên kết: không
4. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Kế hoạch doanh thu thuần năm 2018; Lợi nhuận sau thuế năm 2018:
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Xây dựng công ty cổ phần đưuòng bộ Lào Cai từng bước trở thành công ty ổn định và phát triển với trang thiết bị hiện đại, nâng cấp công nghệ, cải thiện kỹ thuật, nguồn nhân lực trong công việc mở rộng thị trường, đồng thời xúc tiến tiếp cận, từng bước mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh với các đối tác tiền năng.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.
5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường).
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm; so sánh thực hiện với kế hoạch:
+ Doanh thu:
+ Lợi nhuận sau thuế:
2. Tổ chức và nhân sự
- Danh sách Ban điều hành:
+ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc: Cù Kiên Quyết; sở hữu 447.831 cổ phần
+ Giám đốc: Cù Ngọc Chung; sở hữu 80.588 cổ phần
+ Phó giám đốc: Cấn Thị Loan; sở hữu 10.099 cổ phần
+ Trưởng ban kiểm soát: Nguyễn Thu Loan; sở hữu 3.299 cổ phần
+ Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Loan; sở hữu 10.999 cổ phần
+ Trưởng phòng QLGT: Phạm Thị Kim Oanh; sở hữu 11.199 cổ phần
- Những thay đổi trong ban điều hành:
- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
 Các khoản đầu tư lớn:
b) Các công ty con, công ty liên kết:
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
Chỉ tiêu Năm
2017
Năm
2018
% tăng giảm/ %
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
 
 
 
72.004.285.707
57.088.289.728
1.012.967.127
 
524.794.386
1.537.761.513
1.229.167.661
 
 
 
77.800.282.675
69.750.816.192
1.876.111.492
 
-215.333.882
1.660.777.610
1.323.908.730
 
 
 
 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu
Thuế và các khoản P.nộp
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
56% 60%  
- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất)
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu Năm
2017
Năm
2018
Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
 
 
 
1,09
 
 
0,58
 
 
 
1,21
 
 
0,92
 
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
 
0.83
5.27
 
0,84
5,37
 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
 
 
 
1,64
 
0,79
 
 
 
 
4,22
 
0,89
 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
 
 
0,021
 
0,10
0,017
 
0,017
 
 
0,019
 
0,10
0,017
 
     0,026
 
 
Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Chỉ tiêu Năm
2017
Năm
2018
Ghi chú
1. Quy mô vốn      
- Vốn điều lệ      
- Tổng tài sản có      
- Tỷ lệ an toàn vốn      
2. Kết quả hoạt động kinh doanh      
- Doanh số huy động tiền gửi      
- Doanh số cho vay      
- Doanh số thu nợ      
- Nợ quá hạn      
- Nợ khó đòi      
- Hệ số sử dụng vốn      
- Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh      
- Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ      
- Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ 0,004    
3. Khả năng thanh khoản      
- Khả năng thanh toán ngay      
- Khả năng thanh toán chung      
 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
a) Cổ phần:
+ Tổng cổ phần: 1.138.689 cổ phần
+ Cổ phần chuyển nhượng tự do: 942.789 cổ phần
+ Cổ phần chuyển nhượng hạn chế: 195.900 cổ phần
b) Cơ cấu cổ đông:  
+ Cổ đông lớn: Sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết có 03 cổ đông:
Ông Cù Kiên Quyết sở hữu 447.831 cổ phần chiếm tỷ lệ 39,3%
Ông Cù Ngọc Chung sở hữu 80.588 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,1%
Ông Nguyễn Quang Vinh sở hữu 59.296 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,2%
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:
e) Các chứng khoán khác:
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.
6.2. Tiêu thụ năng lượng:
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.
6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : không.
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.
6.5. Chính sách liên quan đến người lao động
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
+  Số lao động : 138 người
+  Mức lương bình quân : 7.600.000đ/người/tháng.
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty đã quan tâm thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ đối với người lao động. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân theo quy định với tổng kinh phí :  30.000.000 đồng.
c) Hoạt động đào tạo người lao động
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên : không.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Năm 2018 Công ty cử cán bộ đi tập huấn phần mềm Quản lý bảo trì đường bộ tổ chức tại Sở GTVT -XD nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Hạt, tuần đường.
6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng.
6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.
Lưu ý: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm)
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty
Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc bao gồm các nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).
- Hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường . Doanh thu vượt hơn so với kế hoạch và sản xuất dần ổn định đi vào nề nếp.
- Những tiến bộ công ty đã đạt được.
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản :
+ TSCĐ tăng trong năm 2018: 1.371.670.000 đồng.
+ TSCĐ giảm trong năm 2018: 2.790.104.475đồng.
 
b) Tình hình nợ phải trả:
- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay:
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần)
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...); Không ảnh hưởng tới môi trường.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động : Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2018  trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Công ty đã mạnh dạn có những bước đột phá trong công tác đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện được sự đồng thuận nhất trí cao của các cổ đông, huy động mọi nguồn lực mở rộng sản xuất nhằm nâng cao hiêu quả kinh doanh, tìm kiếm thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động. xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và được phát triển ngay từ những ngày đầu. Dựa trên nguồn năng lực sẵn có được huy động từ các phòng ban và đơn vị hạt đội sản xuất, hội đồng quản trị đã mạnh dạn, năng động, quyết đoán trong việc hoạch định những chủ trương đường lối đúng đắn kịp thời mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
Kiện toàn sắp xếp lại bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.
Có phương án đổi mới thanh lý nhà, tài sản, các máy móc đã hết khấu hao, thời hạn sử dụng đồng thời quan tâm chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho các đơn vị được vay vốn ngân hàng mua sắm thêm phương tiện máy móc phục vụ thiết thực cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chủ động trong việc chỉ đạo xây dựng phương án khoán công tác sửa chữa thường xuyên đối với các đươn vị hạt đội nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, động viên khuyến khích người lao động tích cực tham gia lao đông.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Năm 2018 Ban giám đốc công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã lãnh chỉ đạo công tác đấu thầu tuyến đường Quốc lộ tạo điều kiện thuận lợi và tìm kiếm việc làm cho CBCN – LĐ, quyết đáp phù hợp, kịp thời để hoạt động của công ty theo đúng các kế hoạch do hội đồng quản trị phê duyệt.
          Ban giám đốc chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh tận dụng tốt lợi thế là doanh nghiệp có kinh nghiệm uy tín về công tác quản lý bảo trì đưuòng bộ nhiều năm nên đã đạt được những thành quả khích lệ với tổng doanh thu đạt 77,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 4,9 tỷ đồng. Tìm kiếm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động bình quân 7.600.000 đ/người/tháng. Kết quả trên tuy chưa cao nhưng là nguồn động lực đánh dấu bước khởi đầu một chặng đường đầy cam go thử thách đối với sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần đưòng bộ Lào Cai trở thành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh có lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm.
          Đầu tư mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt thời cơ tạo dựng nên thương hiệu quản lý bảo trì đường bộ có uy tín.
          Tiếp tục duy trì phát triển công tác tài chính quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp, hiệu quả.
          Tiếp tục kiện toàn và ổn định bộ máy quản trị nhân sự, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a. Thành viên hội đồng quản trị
Danh sách hội đồng quản trị:
 
STT Họ và tên Chức vụ chính quyền Đoàn thể
1 Cù Kiên Quyết Chủ tịch HĐQT – Kiêm GĐ Bí thư đảng bộ
2 Cù Ngọc Chung Giám đốc – Thành viên HĐQT UVBCH ĐB
3 Nguyễn Quang Vinh Hạt trưởng – Thành viên HĐQT UVBCH ĐB
b. Cơ cấu thành viên HĐQT
Gồm 01 chủ tịch kiêm giám đốc và 02 thành viên HĐQT
STT Họ và tên Chức vụ chính quyền Đoàn thể
1 Cù Kiên Quyết Chủ tịch HĐQT Bí thư đảng bộ
2 Cù Ngọc Chung Giám đốc – Thành viên HĐQT UVBCH ĐB
3 Nguyễn Quang Vinh Hạt trưởng – Thành viên HĐQT UVBCH ĐB
c. Các hoạt động của HĐQT
          Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ và hoạt động dưới sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với từng phần việc được phân công phụ trách sau đó tùy thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp hàng tháng, quý sẽ triển khai tiến hành đánh giá nhận xét những việc đã làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục từ đó rút ra những ưu khuyết điểm để hoàn thiện được tốt hơn.
          Việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám Đốc cho HĐQT được tiến hành thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hàng hoạt động của công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ đầu tuần, tháng, quý qua Email, điện thoại.
          Việc giám sát của HĐQT với ban giám đốc cũng được thực hiện nghiêm túc.
 
 
d. Các cuộc họp HĐQT năm 2018
STT Ngày tháng năm Nội dung cuộc họp Biểu quyết ( tỷ lệ %) Ghi chú
1 26/02/2018 -Thống nhất chủ trương xây dựng  bước 2 đối với Trung tâm tổ chức sự kiện QUEEN BEE.
- Phương án di chuyển địa điểm làm việc mới tại lô số 9 đường A4 cụm CN bắc Duyên Hải TP Lào Cai.
- Công tác nhân sự
- Phương án huy động vốn đối với việc đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện QUEEN BEE.
100  
2 20/3/2018 Công tác chuẩn bị kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thông qua chủ trương, kế hoạch sửa đổi bổ xung hồ sơ trình Sở xây dựng dự án đầu tư TT tổ chức sự kiện QUEEN BEE.
100  
3 15/6/2018 Công tác nhân sự: cho thôi việc đối với ông Hàn Mạnh Thành. 100  
4 25/12/2018 PA chỉ trả tiền ăn ca cho CBCN-NLĐ từ 01/10/2018-31/12/2018.
Thống nhất thanh toán tiền lương tăng thêm theo phân công nhiệm vụ năm 2018 đối với cán bộ gián tiếp văn phòng, Hạt đội.
Việc chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông và trích lập các quỹ theo quy định của Bộ Tài Chính.
 
100  
 
2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:
- Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2016-2020 do đại hội cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên:  
          1. Đ/c: Nguyễn Thu Loan        - CV: Trưởng ban - CP sở hữu:  3.299 (0,29%)
          2. Đ/c Vũ Thị Huyền     - CV: Thành viên - CP sở hữu:  3.199 (0,28%)
          3. Đ/c Vũ Mạnh Cường  - CV:Thành viên  - CP sở hữu: 17.600 (1,55%)
          Cả 3 đ/c đều là kiêm nhiệm.
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
    - Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức, quy chế hoạt động của công ty, nghị quyết của đại hội cổ đông trong quản lý, kiểm soát hoạt động SXKD của HĐQT và ban giám đốc.
     - Tham gia vào các cuộc họp của hội đồng quản trị, họp giao ban định kỳ, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của đại hội cổ đông đối với HĐQT và ban giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động XSKD.
   - Tiến hành xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm trên cơ sở các chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực chính xác của các số liệu tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty.
    - Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của HĐQT và ban giám đốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cổ đông phù hợp với các quy định của luật DN, điều lệ tổ chức và quy chế của công ty ban hành.
    - Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp đánh giá về KQHĐKD năm 2018 để thảo luận về các ý kiến của cổ đông phản ánh, các chính sách quy chế do HĐQT, ban giám đốc ban hành, hoạt động của công ty:
   *) Họp ngày 25/03/2018: Phân công nhiệm vụ và thảo luận bản báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
    *) Họp ngày 15/07/2018: Đánh giá hoạt động SXKD, HĐQT hết quý 2 năm 2018
    Kết quả như sau:
    + Qua công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát về hoạt động điều hành của HĐQT và ban giám đốc trong quý 2 năm 2018 Ban KS đánh giá rằng HĐQT và Ban giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, luật doanh nghiệp, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ được giao theo điều lệ nghị quyết của đại hội cổ đông.
    + Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý.
  *) Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:
    +) Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu, phù hợp với tình hình thực tế đưa công ty phát triển bền vững.
    +) Đề nghị HĐQT, Ban đều hành thường xuyên sửa đổi bổ sung những điểm bất hợp lý trong quy chế nhằm phát huy hiệu quả cao trong quản lý và điều hành. Có biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ hơn, phát động phong trào tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả để nâng cao lợi nhuận, lợi tức cho cổ đông. Nâng cao trình độ kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hồ sơ, coi chất lượng SP là hàng đầu. Công đoàn, đoàn thanh niên nên phát động các phong trào có các hình thức sinh hoạt tập thể nâng cao tinh thần làm việc của CB CNV tạo nên một tập thể vững chắc đoàn kết và phát triển.
VI. Báo cáo tài chính:
1. Ý kiến kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và  hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai tại ngày 31/12/2018, cũng  như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây