DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Thứ ba - 01/11/2016 04:30
DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
  DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN                              
  Tên TCPH:  Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai                        
  Mã chứng khoán: RLC                                
  Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần                            
                                         
Stt Họ và tên  Loại ĐKSH  Số ĐKSH  Loại hình Sáng lập viên  Bộ phận  Ngày cấp  Nơi cấp  Quốc tịch  Địa chỉ  Điện thoại  Email  Mã CK Loại CK Số lượng  Họ tên người đại điện Số ĐKSH người đại diện Ngày cấp  Quốc tịch người đại diện Ghi chú 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Cù Kiên Quyết 1 063284478 3 0 1 20/8/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Bắc Cường - TP Lào Cai     RLC 1 433 834          
2 Cù Ngọc Chung 1 063417062 3 0 1 26/08/2011 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Nam Cường - TP Lào Cai     RLC 1 80 588          
3 Nguyễn Quang Vinh 1 063154859 3 0 1 28/08/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Thượng - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 59 296          
4 Trần Đức Hoạt 1 063017729 3 0 2 03/07/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thị trấn Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 35 197          
5 Nguyễn Thành Bính 1 063085478 3 0 2 18/03/2016 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 30 096          
6 Đoàn Văn Thuỷ 1 063059321 3 0 2 26/06/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải  - TP Lào Cai     RLC 1 30 396          
7 Chử Mạnh Hùng 1 131418699 3 0 2 30/06/2012 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Phường Nam Cường - TP Lào Cai     RLC 1 20 799          
8 Ngô Thị Hường 1 063086022 3 0 1 29/07/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 15 999          
9 Doãn Xuân Quang 1 063460674 3 0 2 17/12/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 19 198          
10 Trần Đình Thương 1 063249117 3 0 2 03/03/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 13 400          
11 Nguyễn Văn Minh 1 063381219 3 0 2 07/01/2010 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai     RLC 1 12 699          
12 Trần Duy Trưởng 1 163036199 3 0 2 21/03/2013 C.A tỉnh Nam Định 234 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định     RLC 1 5 000          
13 Hàn Mạnh Thành 1 063121201 3 0 2 12/04/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Bắc Cường - TP Lào Cai     RLC 1 12 100          
14 Nguyễn Xuân Tú 1 063227915 3 0 2 03/06/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải - TP Lào Cai     RLC 1 10 799          
15 Nguyễn Thành Long 1 063123918 3 0 2 08/09/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 11 799          
16 Phạm Thị Kim Oanh 1 063044626 3 0 2 17/01/2007 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải - TP Lào Cai     RLC 1 11 199          
17 Đỗ Thị Cúc 1 063022480 3 0 2 13/04/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 10 699          
18 Vũ Mạnh Quân 1 063075577 3 0 2 11/06/2007 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 10 400          
19 Nguyễn Ngọc Vĩ 1 162668246 3 0 2 10/11/2006 C.A tỉnh Nam Định 234 Phường Duyên Hải - TP Lào Cai     RLC 1 10 300          
20 Cấn Thị Loan 1 063054989 3 0 1 07/10/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 10 099          
21 Nguyễn Quang Đông 1 131271661 3 0 2 03/12/2014 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Phường Nam Cường - TP Lào Cai     RLC 1 9 999          
22 Nguyễn Thị Thu Hà 1 063022069    3 0 2 05/04/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 5 999          
23 Vũ Xuân Tân 1 063002069 3 0 2 42473 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thị trấn Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 8 200          
24 Vũ Mạnh Cường 1 063392366 3 0 1 27/02/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Phố Mới - TP Lào Cai     RLC 1 17 600          
25 Vũ Trọng Thái 1 060645427 3 0 2 18/09/2013 C.A tỉnh Yên Bái 234 TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái     RLC 1 5 100          
26 Tạ Anh Tuấn 1 063277379 3 0 2 29/11/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 3 100          
27 Nguyễn Văn Tuấn 1 063184333 3 0 2 11/10/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Nam Cường - TP Lào Cai     RLC 1 5 099          
28 Phạm Đức Trường 1 063401105 3 0 2 18/01/2016 C.A tỉnh Lào Cai 234 Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 7 700          
29 Nguyễn Thị Huyền 1 063047043 3 0 2 02/07/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 4 700          
30 Phạm Thị Minh 1 063044696 3 0 2 26/09/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 7 199          
31 Phạm Thị Hường 1 060756428 3 0 2 16/10/2003 C.A tỉnh Yên Bái 234 Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai     RLC 1 3 300          
32 Nguyễn Thu Loan 1 063218301 3 0 1 29/04/2008 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 3 299          
33 Bùi Văn Sơn 1 063174207 3 0 2 21/03/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thị trấn Bát Xát - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 5 000          
34 Trần Mạnh Chiến 1 063086122 3 0 2 17/03/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 3 200          
35 Nguyễn Tuấn Vũ 1 132218842 3 0 2 04/02/2010 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Y Sơn - Hạ Hòa - Phú Thọ     RLC 1 3 200          
36 Đoàn Văn Thành 1 063047021 3 0 2 07/01/2016 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thị trấn Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 8 100          
37 Vũ Thị Huyền 1 063273822 3 0 2 22/09/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 3 199          
38 Nguyễn Lê Linh 1 063036459 3 0 2 11/04/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 3 100          
39 Đoàn Hồng Hoàng 1 063121266 3 0 2 24/04/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Bắc Cường - TP Lào Cai     RLC 1 3 100          
40 Nguyễn Thị Thu 1 063022107 3 0 2 15/04/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 10 300          
41 Vũ Minh Lương 1 132171737 3 0 2 04/02/2009 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 3 099          
42 Bùi Thị Ngọc 1 063151620 3 0 2 22/04/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai     RLC 1 3 099          
43 Trần Mạnh Cường 1 063098211 3 0 2 02/08/2001 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Nam Cường - TP Lào Cai     RLC 1 3 000          
44 Nguyễn Đình Vượng 1 063170591 3 0 2 29/12/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Thượng - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 2 900          
45 Nguyễn Văn Thiết 1 063197255 3 0 2 24/03/2008 C.A tỉnh Lào Cai 234 Nậm Xé - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 2 800          
46 Đỗ Mạnh Quỳnh 1 063085899 3 0 2 24/03/2008 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 2 500          
47 Trần Danh Tỉnh 1 063444047 3 0 2 24/04/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Mường Khương - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 2 300          
48 Bùi Văn Đại 1 063096026 3 0 2 25/12/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 B¶o Nhai - B¾c Hµ - Lµo Cai     RLC 1 2 300          
49 Nguyễn Anh Đức 1 063124064 3 0 2 22/04/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 2 300          
50 Cù Diu Sèng 1 063266576 3 0 2 26/07/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lùng Phình - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 2 300          
51 Nguyễn Tiến Hà 1 063338046 3 0 2 19/12/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 2 200          
52 Ngô Thị Loan 1 063182679 3 0 2 12/10/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 2 100          
53 Nguyễn Thị Nhị 1 063055665 3 0 2 36073 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 2 100          
54 Nguyễn Văn Tám 1 063133400 3 0 2 22/04/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bản Phiệt - Bảo Thắng - Lào Cai     RLC 1 2 100          
55 Đào Thị Huyền 1 063169559 3 0 2 08/01/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xu©n Quang - B¶o Th¾ng - Lµo Cai     RLC 1 2 100          
56 Tào Văn Hưng 1 063164165 3 0 2 08/10/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 2 100          
57 Phạm Xuân An 1 063100088 3 0 2 18/05/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 2 100          
58 Lê Văn Tuấn 1 063010894 3 0 2 13/08/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xã Cốc San - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 2 100          
59 Trần Thị Mai Anh 1 063228028 3 0 2 08/06/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Thượng - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 2 000          
60 Phùng Thị Mùi 1 063092195 3 0 2 25/03/2001 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thẩm Dương - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 2 000          
61 Nguyễn Kim Ngọc 1 063263764 3 0 2 18/05/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân An - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 2 000          
62 Trương Văn Quá 1 063123704 3 0 2 06/09/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 2 000          
63 Lê Xuân Long 1 063204680 3 0 2 0 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 2 000          
64 Nguyễn Thị Tuyến 1 063113585 3 0 2 0 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 900          
65 Lê Quỳnh Nga 1 063003724 3 0 2 13/05/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai     RLC 1 1 900          
66 Tô Thị Dương 1 063208602 3 0 2 17/06/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 900          
67 Phạm Quốc Tuấn 1 063117851 3 0 2 30/09/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 900          
68 Nguyễn Thị Mai 1 063413046 3 0 2 23/01/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Trung Ch¶i - Sa Pa - Lµo Cai     RLC 1 1 900          
69 Hà Thị Phượng 1 063234287 3 0 2 12/08/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 2 300          
70 Thền Thị Phương 1 063138625 3 0 2 08/04/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 Pha Long - M­êng Kh­¬ng - Lµo Cai     RLC 1 1 800          
71 Đào Duy Thảo 1 063186940 3 0 2 06/12/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT Mường Khương - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 1 800          
72 Cù Duy Tùng 1 132132999 3 0 2 40127 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Phường Bắc Cường - TP Lào Cai     RLC 1 1 800          
73 Đặng Thị Loan 1 063170567 3 0 2 26/12/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 1 800          
74 Hoàng Văn Thịnh 1 063004236 3 0 2 08/05/1992 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 800          
75 Nguyễn Thị Thuý 1 063228895 3 0 2 13/07/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải - TP Lào Cai     RLC 1 1 700          
76 Vũ Thị Hường 1 063351246 3 0 2 02/03/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 700          
77 Trần Thị Nhung 1 063065589 3 0 2 29/04/2000 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xuân Hòa - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 700          
78 Trần Thị Cúc 1 063238909 3 0 2 17/06/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai     RLC 1 1 700          
79 Tô Thị Phấn 1 063046695 3 0 2 03/10/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xuân Giao - Bảo Thắng - Lào Cai     RLC 1 1 700          
80 Hoàng Thị Mai 1 063141212 3 0 2 14/07/2010 C.A tỉnh Lào Cai 234 Sa P¶ - Sa Pa - Lµo Cai     RLC 1 1 700          
81 Hoàng Thị Ca 1 063369219 3 0 2 40009 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT. Sa Pa - Sa Pa - Lao Cai     RLC 1 1 700          
82 Vũ Đức Tám 1 063271215 3 0 2 10/04/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai     RLC 1 1 700          
83 Nguyễn Xuân Trường 1 063191646 3 0 2 02/06/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Bắc Cường - TP Lào Cai     RLC 1 1 700          
84 Bùi Thị Đào 1 063174300 3 0 2 08/05/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Bát Xát - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 1 700          
85 Giàng Thị Mỷ 1 063157177 3 0 2 24/02/2016 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải -TP Lào Cai     RLC 1 1 700          
86 Vũ Minh Vương 1 132132318 3 0 2 19/12/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Vô Tranh - Hạ Hòa - Phú Thọ     RLC 1 1 600          
87 Vũ Văn Nguyên 1 063059034 3 0 2 27/06/2011 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Lào Cai - TP Lào Cai     RLC 1 1 600          
88 Trần Văn Hướng 1 063192694 3 0 2 21/06/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải - TP Lào Cai     RLC 1 1 600          
89 Nguyễn Thị Chà Giang 1 063247964 3 0 2 38714 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 1 600          
90 Đinh Thị Thu Trang 1 063125914 3 0 2 26/01/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xã Vạn Hòa - TP Lào Cai     RLC 1 1 600          
91 Trịnh Thị Thu Thuỷ 1 063072117 3 0 2 17/12/1999 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai     RLC 1 1 600          
92 Dương Đức Nghĩa 1 063238893 3 0 2 0 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai     RLC 1 1 500          
93 Phan Thị Bích Ngọc 1 063366812 3 0 2 18/06/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bản Lầu - Mường Khương- Lào Cai     RLC 1 1 600          
94 Đỗ Xuân Cường 1 063090634 3 0 2 26/06/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 1 600          
95 Nguyễn Văn Minh 1 063381219 3 0 2 07/01/2010 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 1 600          
96 Sần Ngọc Lan 1 063207636 3 0 2 14/08/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 1 600          
97 Vũ Thị Thanh 1 063148394 3 0 2 10/04/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phú Nhuận-Bảo Thắng -Lào Cai     RLC 1 1 600          
98 Phạm Văn Tú 1 063249577 3 0 2 29/03/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bản Phiệt - Bảo Thắng - Lào cai     RLC 1 600          
99 Cù Xe Tăng 1 131185506 3 0 2 20/01/2005 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Phường Duyên Hải-TP Lào Cai     RLC 1 1 500          
100 Hà Thị Thục 1 063228110 3 0 2 10/06/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xã Đồng Tuyển - TP Lào Cai     RLC 1 1 500          
101 Vũ Văn Hướng 1 063481567 3 0 2 10/02/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai     RLC 1 1 500          
102 Nguyễn Cao Cường 1 063070686 3 0 2 11/03/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Cốc San - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 1 500          
103 Đỗ Thị Hoa 1 063236154 3 0 2 08/10/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 1 500          
104 Đặng Văn Hưởng 1 063423296 3 0 2 03/08/2011 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 1 500          
105 Giàng A Thu 1 063305980 3 0 2 30/01/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT. Sa Pa - Sa Pa - Lao Cai     RLC 1 1 400          
106 Đoàn Thanh Tuyên 1 063281609 3 0 2 15/01/2010 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Duyên Hải - TP Lào Cai     RLC 1 1 400          
107 Đặng Thị Hường 1 063138602 3 0 2 08/04/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT Mường Khương - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 1 400          
108 Nguyễn Sỹ Trung 1 063201046 3 0 2 04/11/2011 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xã Vạn Hòa - TP Lào Cai     RLC 1 1 400          
109 Nguyễn Thị Hoa Huyền 1 063263760 3 0 2 18/05/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân An-Văn Bàn-Lào Cai     RLC 1 1 300          
110 Nguyễn Thị Thanh 1 063109688 3 0 2 09/03/2016 C.A tỉnh Lào Cai 234 Xã Vạn Hòa - TP Lào Cai     RLC 1 1 300          
111 Hoàng Thị Thuỷ 1 063038645 3 0 2 09/04/1997 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Thống Nhất -TP Lào Cai     RLC 1 1 300          
112 Khánh Văn Duyên 1 063182064 3 0 2 30/09/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lùng Vai - Mường Khương-Lào Cai     RLC 1 1 300          
113 Trần Thị Thảo 1 063118767 3 0 2 13/03/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 M.Khương -Mường Khương-Lào Cai     RLC 1 1 300          
114 Tô Văn Bẩy 1 063122873 3 0 2 13/02/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 900          
115 Giàng Thị Loan 1 063240046 3 0 2 14/10/2005 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai     RLC 1 900          
116 Trần Văn Thiện 1 063159070 3 0 2 0 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 1 300          
117 Phạm Ngọc Tú 1 063117848 3 0 2 03/04/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 900          
118 Hoàng Văn Bút 1 063248256 3 0 2 16/01/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 800          
119 Nguyễn Văn Thuỷ 1 063248254 3 0 2 06/01/2016 C.A tỉnh Lào Cai 234 Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 800          
120 Cổ Văn Duyên 1 063214825 3 0 2 01/06/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 900          
121 Phạm Minh Việt 1 063117111 3 0 2 06/05/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Mường Vi - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 1 300          
122 Lương Thị Bái 1 063381552 3 0 2 04/02/2010 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phong Niªn - B¶o Th¾ng - Lµo cai     RLC 1 1 300          
123 Vũ Đức Sáng 1 063120761 3 0 2 23/04/2002 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phú Nhuận-Bảo Thắng -Lào Cai     RLC 1 1 300          
124 Lê Văn Dũng 1 063043159 3 0 2 10/01/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phố Lu - Bảo Thắng -Lào Cai     RLC 1 1 200          
125 Cù Ô Tô 1 132144118 3 0 2 41517 C.A tỉnh Phú Thọ 234 Phường Duyên Hải-TP Lào Cai     RLC 1 1 200          
126 Phùng Hoàng Đường 1 063056990 3 0 2 42370 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân-TP Lào Cai     RLC 1 1 200          
127 Lê Hoàng Sơn 1 063163185 3 0 2 41514 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai     RLC 1 1 200          
128 Bùi Thị Tình 1 063524305 3 0 2 30/09/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TP.Lào Cai - Tỉnh Lào Cai     RLC 1 1 200          
129 Trần Văn Hiểu 1 063026661 3 0 2 15/10/2003 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Kim Tân - TP Lào Cai     RLC 1 1 200          
130 Nguyễn Quang Trung 1 063207635 3 0 2 38324 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 1 200          
131 Trần Thị Ngọc Thu 1 063086409 3 0 2 08/04/2011 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tân An-Văn Bàn-Lào Cai     RLC 1 1 200          
132 Ngô Thị Mừng 1 063489955 3 0 2 11/09/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 1 200          
133 Nguyễn Văn Duẩn 1 063153306 3 0 2 16/01/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Vĩnh Yên - Bảo Yên - Lào Cai     RLC 1 700          
134 Cù Xuân Chiến 1 063266469 3 0 2 38923 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lùng Phình - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 1 100          
135 Đỗ Thị La 1 063327117 3 0 2 22/10/2014 C.A tỉnh Lào Cai 234 Phường Lào Cai - TP.Lào Cai     RLC 1 1 100          
136 Vũ Minh Thắng 1 063215948 3 0 2 06/04/2007 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 1 100          
137 Nguyễn Thanh Mạnh 1 063093824 3 0 2 05/03/2001 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 1 100          
138 Dương Văn Hùng 1 063501622 3 0 2 21/01/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Khánh Yên-Văn Bàn -Lào Cai     RLC 1 1 000          
139 Chảo Láo San 1 063353004 3 0 2 24/03/2009 C.A tỉnh Lào Cai 234 X· A Lï - B¸t X¸t - Lµo Cai     RLC 1 1 000          
140 Kù Kim Kương 1 131284462 3 0 2 13/03/2003 C.A tỉnh Phú Thọ 234 TT.Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai     RLC 1 1 000          
141 Đoàn Thị Hương 1 063034859 3 0 2 10/04/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Sa Pa - Sa Pa - Lào Cai     RLC 1 1 000          
142 Nguyễn Ngọc Ngạn 1 063457606 3 0 2 04/03/2013 C.A tỉnh Lào Cai 234 Lao Chải - Sa Pa - Lào Cai     RLC 1 1 000          
143 Vũ Văn Trung 1 063090685 3 0 2 27/08/2012 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 800          
144 Trần Anh Tình 1 063118838 3 0 2 04/09/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 700          
145 Phạm Văn Đảm 1 063312391 3 0 2 28/11/2007 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 700          
146 Nguyễn Thị Bích 1 063175450 3 0 2 14/04/2004 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Bát Xát - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 1 400          
147 Vũ Thị Hiền 1 063270135 3 0 2 18/08/2006 C.A tỉnh Lào Cai 234 Bản Qua - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 1 500          
148 Bùi Thị Lan 1 063370203 3 0 2 18/09/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Bát Xát - Bát Xát - Lào Cai     RLC 1 1 500          
149 Trần Trung Nghĩa 1 063090557 3 0 2 28/07/2010 C.A tỉnh Lào Cai 234 TT.Mường Khương - Lào Cai     RLC 1 600          
150 Đỗ Thị Lập 1 063088582 3 0 2 14/12/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Minh Lương-Văn Bàn-Lào Cai     RLC 1 800          
151 Ngô Thị Thìn 1 063182710 3 0 2 02/11/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Hoà Mạc - Văn Bàn - Lào Cai     RLC 1 600          
152 Lại Thị Quyên 1 063176671 3 0 2 22/07/2015 C.A tỉnh Lào Cai 234 Thẩm Dương -Văn Bàn-Lào Cai     RLC 1 600          
Tổng cộng   1 138 689          
                          Lào Cai, ngày       tháng  06 năm 2016    
                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    
                          CHỦ TỊCH    
                                         
                                         
                          Cù Kiên Quyết    


tap tin dinh kem
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo cáo SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI Số: 95/BC-ĐBLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lào Cai, ngày 05  tháng 4  năm 2019       BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay358
  • Tháng hiện tại5,719
  • Tổng lượt truy cập193,751
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây