NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
------------
Số:. 52/2019/NQ-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
     Lào Cai, ngày 27 tháng  02  năm 2019
 
 
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 
--------------------------------------------
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
 • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, nội dung cụ thể:
 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến:  08 / 4 / 2019
 • Thời gian tổ chức (dự kiến): 18 / 4 / 2019.
 • Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường Công ty: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.
 • Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
  • Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 2: Điều khoản thi hành
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
Nơi nhận:
 • UBCKNN, HNX, VSD
 • HĐQT, BKS, BTGĐ
 • Lưu VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Cù Kiên Quyết
 
 
 
Thống kê
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay358
 • Tháng hiện tại5,782
 • Tổng lượt truy cập193,814
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây