Báo cáo SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo Cáo SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
Số: 95/BC-ĐBLC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 05  tháng 4  năm 2019
 
 
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
 
          Kính thưa: Đại hội cổ đông Công ty CP Đường bộ Lào Cai.
Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:
A/ Hoạt động SXKD năm 2018:
     1.Thuận lợi:
+ Sau khi cổ phần hóa, mọi hoạt động đã ổn định, năm 2018 đã trúng thầu Quốc lộ 4D và Quốc lộ 279, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.
+ Trong năm 2018, do đã chuyển sang cơ chế hoạt động của công ty cổ phần, hoạt động SXKD luôn được quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở ban ngành.
+ Tập thể Ban lãnh đạo, cùng toàn thể người người lao động trong công ty năng động, tích cực tìm kiếm thị trường, quy mô SX để mang lại hiệu quả SXKD.
      + Xây dựng và thực hiện tốt các Quy chế dân chủ của Công ty và sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của đơn vị. Phát huy được quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả SXKD, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng ... Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông và tổ chức Công đoàn.
+ Luôn quan tâm CB-CNLĐ trong đơn vị, cử đi đào tạo để có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng được yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Bộ máy tổ chức, nhân sự đã được củng cổ kiện toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị, thành lập phòng Giám sát để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình của công ty bước đầu đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả.
        2. Khó khăn:
+ Trong điều kiện kinh tế chung của đất nước, nguồn ngân sách hạn hẹp. Nhà nước ngày càng thắt chặt chi phí, dẫn đến nhiều đoàn thanh, kiểm tra. Bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong và ngoài nghành Nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường bộ chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nên công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ gặp nhiều khó khăn.  
+ Do thay đổi bộ máy quản lý của Chủ đầu tư nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng, công tác nghiệm thu thanh toán bị chậm, lập trình duyệt hồ sơ hoàn công công tác ĐBGT còn nhiều vướng mắc.   
+ Tình trạng lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ  và số lượng xe ô tô chở vượt quá trọng tải so với thiết kế của đường, ngày càng gia tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng công trình giao thông đường bộ. Trình độ hiểu biết của người dân địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ còn hạn chế đồng thời sự quan tâm của các cấp chính quyền Xã, Huyện trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ chưa được thường xuyên.
+ Thiên tai, thời tiết bất thường như mưa bão, lốc xoáy, lũ quyét, mưa tuyết   ảnh hưởng trên diện rộng làm hư hỏng cho các công trình đường bộ. Ảnh hưởng nhiều đến công tác đảm bảo giao thông.
+ Việc bố trí nguồn vốn và thanh quyết toán một số hạng mục công trình còn chậm.
       3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2018.
STT Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị KH 2018 TH 2018 TH/KH
1 Tổng số km quản lý Km 946 946 100%
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 50 69,7 139,4%
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,2 1,32 110%
4 Thu nhập bình quân Triệu đồng 7 7,6 108,5%
5 Cổ tức % >6 7 116,7%
         
  - Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ, sử dụng có hiệu quả kinh tế nguồn vốn đầu tư bảo trì đường bộ được giao.
  - Tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn đạt hiệu quả kinh tế, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
  - Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đạt 100% kế hoạch giao.
          - ChØ ®¹o c¸c phßng, hạt đội sản xuất trùc thuéc bè trÝ vµ ph©n c«ng lao ®éng hîp lý ®Ó ®¶m b¶o an toàn giao th«ng trong mưa lũ, chuẩn bị phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhất khi xảy ra tình trạng sạt lở, nguy cơ đứt đường, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.
          - Th­ưêng xuyªn qu¸n triÖt, chÊp hµnh nghiªm chØnh tho¶ ư­íc lao ®éng tËp thÓ, néi quy lao ®éng vµ quy chÕ qu¶n lý C«ng ty.
- Thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¸p luËt vÒ lao ®éng như­: ChÕ ®é BHXH, BHYT, BHTN.
B/ Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019:
 1. Các chỉ tiêu kế hoạch.
      - Để xây dựng Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai trở thành một công ty ổn định và phát triển với trang thiết bị hiện đại, nâng cấp công nghệ, cải thiệt kỹ thuật, nguồn nhân lực từng bước được đào tạo bài bản, chuyên sâu, đủ năng lực đáp ứng mọi nhu cầu trong việc mở rộng thị trường, đồng thời phải xúc tiến và tiếp cận từng bước mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh với các đối tác tiềm năng.
Mục tiêu cụ thể là:
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019
1 Tổng số km quản lý Km 946
2 Tổng doanh thu Đồng 50.000.000.000
3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.300.000.000
4 Thu nhập bình quân người/tháng Đồng 7.600.000
5 Cổ tức dự kiến % > 6
 1. Các giải pháp thực hiện.
Để thực hiện được các mục tiêu đề ra cần có các giải pháp hỗ trợ sau:
      1. Giải pháp hỗ trợ phát triển.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: thông qua các hoạt động hàng ngày, quan hệ về quản trị doanh nghiệp, phong cách quản lý của cán bộ. Mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng, mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, mối quan hệ doanh nghiệp với gia đình cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. Mối quan hệ giao tiếp giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác và khách hàng. Xây dựng môi trường làm việc mang sắc thái của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai nhưng nhằm tạo một môi trường làm việc lành mạnh tạo cơ hội phát triển cho mỗi lao động cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.
 • Xây dựng tiêu chí doanh nghiệp: tạo dựng lòng tin đối với người lao động. Các mục tiêu phát triển Công ty và quyền lợi của người lao động phải được cụ thể hóa, công khai rõ ràng để người lao động hiểu, giám sát và cùng quản lý có như vậy Công ty mới tập trung được ý chí người lao động và người lao động mới gắn bó với tập thể và vì sự nghiệp phát triển chung của Công ty.
 • Đẩy mạnh đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý sản xuất kinh doanh nhất là công nghệ quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ.
 • Phát huy vài trò và sức mạnh của các tổ chức đoàn thể chính trị.
 • Đề cao và phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, công bằng văn minh.
 1. .Giải pháp marketing.
      Công ty tập trung vào xây dựng một hình ảnh mới, tạo sức hút hơn đối với khách hàng. Thông qua đó tạo điều kiện tiền đề để phát triển hơn các biện pháp quảng bá hình ảnh. Sử dụng hiệu quả các chiến lược marketing sẽ nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty. Điều này không chỉ giúp các đối tác kinh doanh và khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực hoạt động của công ty biết tới công ty nhiều hơn, mà còn giúp công ty có thêm nhiều khách hàng và đối tác mới thông qua các công cụ và phương tiện marketing, truyền thông.
      Công ty đẩy mạnh việc marketing thông qua tất cả các kênh: internet, báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng và phát tờ rơi. Đây là công cụ thiết yếu cần sử dụng trong marketing để thực hiện truyền thông tới khách hàng và đối tác..
      Đối với các đối tác kinh doanh, công ty gia tăng các chính sách ưu đãi về giá, thời gian và quyền lợi đối với các đối tác kinh doanh để không chỉ giữ được các đối tác mà còn tìm kiếm thêm nhiều hơn nữa các đối tác khác trong ngành và các lĩnh vực liên quan.
      Công ty lên kế hoạch niêm yết theo Quyết định 51/2014/QĐ-TTg và Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty sẽ có thêm 1 kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh tới các nhà đầu tư, các đối tác và bạn hàng trong và ngoài nước.
 1. Giải pháp kinh doanh.
      Các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động trong môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh rất phức tạp và luôn biến đổi. Trước những cơ hội và thách thức của thị trường Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cần xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng với mô hình doanh nghiệp cổ phần mới để nhanh chóng để đưa ra các quyết định kịp thời trong quá trình sản xuất kinh doanh.
      Tăng cường khâu tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm ký kết các hợp đồng xây dựng công trình trong và ngoài ngành. Đẩy nhanh việc đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, mở rộng ngành nghề kinh doanh, hợp tác xây dựng các công trình đường bộ, vận tải hàng hóa, kinh doanh: Trông giữ xe ngày và đêm, kho, bãi hàng và các dịch vụ khác.
      Công ty sẽ sử dụng các kênh huy động vốn, vay vốn để đầu tư các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tiếp tục đầu tư các máy móc, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ cần thiết phục vụ thi công và sửa chữa các công trình cầu, đường.
      Tập trung đầu tư vào sản phẩm đặc chủng ít đơn vị tham gia vào lĩnh vực đó, giảm áp lực cạnh tranh trong ngành. Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng doanh thu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.
          Giải pháp kinh doanh cụ thể:
+ Đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Nâng cao chất lượng các công trình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đã ký hợp đồng với chủ đầu tư đến năm 2020 nhằm tạo uy tín và nâng cao vị thế của công ty để tiếp tục tham gia đấu thầu sau năm 2020.
+ Kiện toàn bộ máy tổ chức từ văn phòng đến hạt đội sản xuất. Bổ sung nhân sự, tăng cường đào tạo về phẩm chất, đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công việc, cơ chế thị trường.
+ Đầu tư thêm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải ( Máy xúc lốp, ô tô tải) phục vụ công tác ĐBGT nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ĐBGT theo thông tư 03/2019.
+ Hoàn thiện và đưa vào vận hành, khai thác dây truyền đan rọ thép bằng máy, rọ thép bọc nhựa, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, tiếp thị để khai thác có hiệu quả.
+ Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn, hệ thống an toàn giao thông phục vụ công ty và bán ra thị trường.
+ Hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng các tiềm năng trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện Queen Bee.
        + Mở rộng đấu thầu xây lắp các công trình xây dựng khác trong tỉnh.
        + Đặt hàng duy tu bảo dưỡng các tuyến đường do huyện quản lý.
 1. Giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý bảo trì,  ĐBGT, nhà xưởng.
 1. Đối với công tác Quản lý bảo trì đường bộ:
      Công ty xác định mục tiêu chiến lược và dài hạn là công tác quản lý duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hiện tại với tổng số Km Công ty trúng thầu Quản lý là 946 Km, trong đó QL 225, Đường tỉnh là 720,5 Km. Hai tuyến QL đã thực hiện công tác đấu thầu SCTX từ năm 2018 đến nay.
 • Tập trung nhân lực cần thiết cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên (bình quân 5 km/người) và coi công việc này là một trong những chiến lược sống còn của đơn vị;
 • Các tuyến đã đấu thầu SCTX Công ty xây dựng cơ chế giao khoán cho các đơn vị chủ động trong mọi hoạt động, bên cạnh đó sẽ tổ chức thi đua giữa các đơn vị để có sự so sánh, đánh giá, thưởng, phạt phân minh trong công tác SCTX;
 • Công tác bảo vệ trật tự hành lang ATĐB cần phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết việc thực hiện không lấn  chiếm hành lang ATĐB;
 • Công tác duy tu các tuyến đường ngày càng phức tạp đòi hỏi các đơn vị luôn luôn cử cán bộ có kinh nghiệm tuần tra kiểm tra để phát hiện và xử lí kịp thời các vị trí hư hỏng, lấn chiếm hành lang ATĐB trên tuyến.
 • Đầu tư các loại thiết bị, áp dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ công tác bảo trì đường bộ theo xu hướng phát triển chung của xã hội các loại mặt đường cấp thấp như láng nhựa, thấm nhập nhựa sẽ dần được thay thế vào đó là mặt đường cấp cao hơn: Mặt đường bê tông xi măng, bê tông Asphalt. Do đó mục tiêu đặt ra là các đơn vị, Hạt đội phải trang bị được máy móc, thiết bị và ô tô tải để đáp ứng nhu cầu chung của xã hội và phù hợp với những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập, CN hóa, hiện đại hóa.
 • Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình sửa chữa thường xuyên do các đơn vị trực thuộc thực hiện, quán triệt các yêu cầu cụ thể đối với từng hạng mục thi công để cán bộ giám sát kiểm tra, đánh giá và yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy trình. Nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Xây dựng những đội sản xuất có chuyên môn đáp ứng với từng ngành nghề cụ thể.
 • Áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo dưỡng đường.
 1. Đối với công tác ĐBGT:
 • Diễn biến của thiên nhiên ngày càng phức tạp đòi hỏi các đơn vị luôn sẵn sàng để đảm bảo giao thông trong mọi tình huống. Tại các (hạt) đội sản xuất luôn luôn cử cán bộ có kinh nghiệm tuần tra kiểm tra để đảm bảo giao thông. Phát hiện và xử lí kịp thời các sự cố hư hỏng cầu đường bộ do mưa bão gây ra.
 • Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ đầu tư khi có mưa bão xảy theo Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cức nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
 • Luôn có phương án bố trí nhân lực, máy móc, vật tư hợp lý để xử lý tình huống khẩn cấp, đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất;
 • Phối hợp với các ngành chức năng thuộc tỉnh, huyện xuống các địa phương xác định thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra đối với hệ giao thông trên địa bàn tỉnh và tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời.
 • Thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế xác định phương án khắc phục tại hiện trường cũng như công tác lập hồ sơ trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời gian sớm nhất.
 • Cũng cần có các kiến nghị với UBND tỉnh, và các Ngành chức năng bố trí nguồn kinh phí dự phòng hàng năm để phục vụ công tác khắc phục hậu quả bão lụt, cũng như công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành. 
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân để mỗi người dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt Pháp lệnh phòng chống lụt bão và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ như thông tin kịp thời cho đơn vị quản lý đường gần nhất khi mưa lũ gây tắc giao thông, hỗ trợ nhân lực, vật liệu khi cần huy động ứng cứu.
 1. Đối với nhà xưởng, xe máy:
- Chiến lược đầu tư và phát triển công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mở rộng quy mô sản xuất. Nắm bắt được tầm quan trọng đó Công ty sẽ đầu tư vào việc phát triển công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh từ cơ sở vật chất và máy móc công nghệ công ty đang sử dụng. Tự đầu tư phát triển không chỉ giúp tận dụng lực lượng lao động được đào tạo tốt từ các trường đại học cao đẳng, mà còn giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí sửa chữa, thay thế, mua mới các trang thiết bị vẫn còn trong khả năng sử dụng khi được sử dụng, nâng cấp đúng cách.
          - Tiếp tục đầu tư, cải thiện hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Công ty sẽ dành nhiều sự quan tâm trong việc đề ra các chiến lược đổi mới công nghệ sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động của công nhân, sản lượng, tăng sức cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường. Việc giảm chi phí đồng nghĩa với lợi nhuận được gia tăng, giúp người lao động tăng thêm thu nhập, đóng góp nhiều hơn vào ngân sách nhà nước.
          - Khai thác triệt để diện tích nhà xưởng, kho bãi còn để trống ( ví dụ: cho thuê mặt bằng, kho bãi, đầu tư dây truyền sản xuất thiết bị an toàn giao thông...) để tăng thêm nguồn thu và việc làm cho người lao động.
 1. Gải pháp phát triển nguồn nhân lực
      Sau 3 năm cổ phần hóa, công ty thực hiện sắp xếp lại lao động phù hợp và tối ưu cho hoạt động kinh doanh tại công ty. Sắp xếp hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp không nhỏ tới việc gia tăng lợi nhuận của công ty và lợi ích cho người lao động. Công ty hướng tới ổn định đội ngũ nhân sự hiện tại được chọn lọc để phù hợp với yêu cầu tại. Đồng thời vẫn lên kế hoạch xây dựng đội ngũ kế cận trong tương lai, luôn sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ kịp thời khi phát sinh nhu cầu nhân sự mới hoặc thay thế. Đội ngũ nhân sự được ban lãnh đạo hoạch định trong tuyển chọn, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực dồi dào từ các trường đại học, cao đẳng trong ngành và ngoài ngành, các ngành lĩnh vực liên quan.
      Đối với người lao động Công ty sẽ tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ thuật để phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động và ngành nghề hoạt động tại công ty trong tương lai. Các cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên sâu hơn về kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng phần mềm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng mỗi năm.
          Chính sách đãi ngộ với người lao động cũng được quan tâm đúng mức hơn, người lao động làm việc tại công ty sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật phân minh, rõ ràng hơn.
      Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, luôn khuyến khích tinh thần lao động của cán bộ công nhân viên, có phần thưởng cho cán bộ lao động tốt, tuân thủ quy định công ty, có sáng kiến sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Qua đó nâng cao năng suất lao động, cạnh tranh tốt hơn trong lĩnh vực mà công ty hoạt động.
 1. Giải pháp về vốn.
Trong sản xuất kinh doanh vốn là một trong yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh. Chính vì vậy phương án về vốn luôn là nhiệm vụ thường xuyên. Về giải pháp huy động vốn, Công ty cần:
 • Đưa ra các biện pháp thu hút, kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức xã hội.
 • Tăng cường quan hệ để vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
 • Huy động vốn từ các đối tác.
Bên cạnh đó, xác định công tác quản lý vốn là một trong những công tác rất quan trọng, xong việc quản lý vốn phải gắn liền với sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở:
 • Quản lý vốn chặt chẽ.
 • Hạch toán chính xác tính đầy đủ khấu hao tài sản.
 • Khai thác tối đa công suất trang thiết bị nhằm giảm chi phí, hạ giá thành.
 • Khai thác hiệu quả lợi thế thương mại và nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.
 • Tận thu các nguồn lực tài chính.
 • Tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 • Thực hiện đúng các chế độ qui định về tài chính.
 • Đối với vốn lưu động: Quản lý chặt chẽ hàng hóa tồn kho, tiền mặt, các khoản phải thu và vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. Có qui chế và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác quản lý tài chính.
C/ Kế hoạch chi trả cổ tức 2019
 •     Chi trả cổ tức 1 lần/năm vào dịp sau đại hội cổ đông thường niên, chậm nhất là 01 quý.
 •     Căn cứ việc chi trả cổ tức năm 2018, Công ty phấn đấu chi trả cổ tức năm 2019 tối thiểu bằng 8%/năm trở lên.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
   
 
 
 
Cù Ngọc Chung
 
 
 
Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay358
 • Tháng hiện tại5,790
 • Tổng lượt truy cập193,822
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây