Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thứ năm - 26/04/2018 06:17
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
Số: 102/BB-ĐBLC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2018
 
 
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
Thời gian: Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm:  Nhà hàng Việt PLAZA – Công viên Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Nội dung: Họp Đại hội cổ đông  thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
NỘI DUNG ĐẠI HỘI
 
 1. KHAI MẠC
Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :
 
 1. Đại diện Công ty :
 • Ông Cù Kiên Quyết – Chức vụ : Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường bộ Lào Cai
 • Ông Cù Ngọc Chung – Chức vụ :  Giám đốc Công ty CP Đường bộ Lào Cai
 • Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.
 1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông,   Bà Cấn Thị Loan giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm:
Đoàn Chủ tọa:
Ông Cù Kiên Quyết
Ông Cù Ngọc Chung
Ông Nguyễn Quang Vinh
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Thư ký Đại hội:
Ông Vũ Minh Lương
Bà Bùi Thị Ngọc.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
Bà Phạm Thị Kim Oanh.
Bà  Vũ Thị Huyền.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông :
Bà Phạm Thị Kim Oanh  - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :
 
 • Tổng số cổ đông của Công ty là 153 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.138.689 cổ phần, tương ứng với 11.386.890.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26/4/2018  là  95 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.040.589  cổ phần, chiếm 91,4 % tổng số quyền biểu  quyết của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội cổ đông lần thư nhất của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
 
 1. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
 1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:
  1. Ông Vũ Minh Lương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Ông Vũ Minh Lương thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Ông Vũ Minh Lương  thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Đại hội thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình :
 2. Trình bày các Tờ trình:
  1. Ông Cù Ngọc Chung trình bày báo cáo SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
  2.  Ông Cù Kiên Quyết trình bày báo cáo HĐQT.
  3. Bà Nguyễn Thị Loan trình bày Báo cáo tài chính năm 2017,  việc chi trả cổ tức  năm 2017 và trích lập các quỹ.
  4. Bà Nguyễn Thu Loan trình bày báo cáo Ban Kiểm soát.
  5. Ông Cù Ngọc Chung trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
  6. Bà Nguyễn Thị Loan trình bày Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 3. Đại hội thảo luận và thông qua các  báo cáo và Tờ trình
Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Ban chủ tọa. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:
 
 1. Về việc tham gia ý kiến của các cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
 
Cổ đông số RLC0008 có ý kiến:
- Báo cáo doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm, lý do vì sao?
- Các chỉ tiêu nêu ra trong báo cáo kiểm soát chưa được thanh tra kiểm tra, sau khi kiểm tra quyết toán thuế có điều chỉnh hay không?
Đoàn chủ tọa trả lời:
- Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm không tương xứng theo tỉ lệ doanh thu vì doanh thu tăng không nhất thiết phải tăng lợi nhuận đúng theo tỉ lệ. Năm 2017 có trích trước chi phí phải trả dự kiến sửa chữa tài sản cố định theo kế hoạch, 1 phần có trích khoản chi phí dự phòng phải thu khó đòi do nợ quá hạn, 1 phần chi phí lãi vay chưa đến hạn trả cũng trích trước.
- Các chỉ tiêu về trích lập các quỹ trên báo cáo của ban kiểm soát: Số liệu này chưa được thanh tra thuế, khi có kết luận của thanh tra thuế nếu thay đổi về lợi nhuận thì sẽ bổ sung theo quyết định của thanh tra vào năm tài chính tiếp theo.
Cổ đông số RLC0004 có ý kiến:
- Về công tác SCTX, ĐBGT số liệu của phòng KH-QLGT và ban BTĐB chưa đúng với số liệu thực tế đơn vị thi công, do đó gây thiệt hại cho đơn vị!
Đoàn chủ tọa trả lời:
- Yêu cầu Phòng KH-QLGT phải thống nhất với ban BTĐB cách làm chặt trẽ, chính xác và thuận lợi cho đơn vị.
Cổ đông số RLC0132 có ý kiến:
- Giá trị giao khoán Km trung bình giảm so với trước, lý do vì sao?
Đoàn chủ tọa trả lời:
- Để tăng quyền chủ động cho đơn vị Hạt, căn cứ vào điều kiện thực tế từng Km để bố trí kinh phí thực hiện cho phù hợp. Khi thay đổi mức giao khoán, yêu cầu Hạt trưởng phải thông báo cho người lao động biết và tạo điều kiện cho người lao động tham gia để đảm bảo thu nhập.
Cổ đông số RLC0013 có ý kiến:
- Hướng giải quyết vốn trích lập của doanh nghiệp, khoản thu khó đòi của doanh nghiệp giải quyết như thế nào?
Đoàn chủ tọa trả lời:
- Khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi được trích lập vào năm 2017, sang năm tài chính 2018, nếu không thu được thì doanh nghiệp sẽ mất khoản chi phí đó, nếu thu được thì sẽ hoàn nhập lãi, đồng thời chi trả cho đơn vị.
Cổ đông số RLC0011 có ý kiến:
- Mong rằng cổ tức điều chỉnh cao tối thiểu bằng lãi ngân hàng hoặc hơn!
- Ban BTĐB giao thực hiện tập trung chứ không giao việc đều các Km, kế hoạch giao cho đơn vị thực hiện chưa cụ thể.
- Việc góp vốn XD nhà hàng của cơ quan chưa cụ thể, cần có kế hoạch đầu tư cụ thể.
Đoàn chủ tọa trả lời:
- Lợi tức sẽ điều chỉnh tùy theo kết quả quá trình sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Các phòng nghiệp vụ phối hợp Ban BTĐB có kế hoạch sớm để thực hiện kịp thời, sát với thực tiễn.
- Sẽ có cuộc họp cụ thể về phương án đầu tư cụ thể.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Về  kế hoạch SXKD năm 2018  của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
 1. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  1. Về Báo cáo tài chính năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,1% (93/95)số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 1,9% (2/95)số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Về dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Về việc chi trả phần cổ tức năm 2018 :
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 
 1. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
  1. Ông Vũ Minh Lương thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.           
 
 1. Ông Cù Ngọc Chung thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ông Cù Kiên Quyết tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
 
 
              TM.BAN THƯ KÝ
       TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
      Vũ Minh Lương
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
         CHỦ TỌA
 
 
 
 
 
 
     Cù Kiên Quyết
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI ------------ Số:. 52/2019/NQ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------      Lào Cai, ngày 27 tháng  02  năm...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay358
 • Tháng hiện tại5,724
 • Tổng lượt truy cập193,756
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây