Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thứ năm - 18/04/2019 22:27
Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
Số:    111/BB-ĐBLC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Lào Cai, ngày 18 tháng 4 năm 2019
 
 
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
Thời gian: Lào Cai, ngày 18 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm:  Nhà hàng Việt PLAZA – Công viên Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Nội dung: Họp Đại hội cổ đông  thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
NỘI DUNG ĐẠI HỘI
 
 1. KHAI MẠC
Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :
 1. Đại diện Công ty :
 • Ông Cù Kiên Quyết – Chức vụ : Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường bộ Lào Cai
 • Ông Cù Ngọc Chung – Chức vụ :  Giám đốc Công ty CP Đường bộ Lào Cai
 • Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.
 1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông,   Bà Cấn Thị Loan giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm:
Đoàn Chủ tọa:
Ông Cù Kiên Quyết
Ông Cù Ngọc Chung
Ông Nguyễn Quang Vinh
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Thư ký Đại hội:
Ông Vũ Minh Lương
Bà  Bùi  Thị Ngọc.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
Bà Phạm Thị Kim Oanh.
Bà  Nguyễn Thị Huyền.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông :
Bà Phạm Thị Kim Oanh  - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :
 • Tổng số cổ đông của Công ty là  148 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.138.689 cổ phần, tương ứng với 11.386.890.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 18/4/2019  là 60 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.138.689 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu  quyết của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội cổ đông lần thư nhất của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
 1. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
 1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:
  1. Ông Vũ Minh Lương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Ông Vũ Minh Lương thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Ông Vũ Minh Lương  thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Đại hội thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình :
 2. Trình bày các Tờ trình:
  1. Ông Cù Ngọc Chung trình bày báo cáo SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
  2.  Ông Cù Kiên Quyết trình bày báo cáo HĐQT.
  3. Bà Nguyễn Thị Loan trình bày Báo cáo tài chính năm 2018,  việc chi trả cổ tức  năm 2018 và trích lập các quỹ.
  4. Bà Nguyễn Thu Loan trình bày báo cáo Ban Kiểm soát.
  5. Ông Nguyễn Quang Vinh trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
  6. Bà Nguyễn Thị Loan trình bày Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 
 1. Đại hội thảo luận và thông qua các  báo cáo và Tờ trình
Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Ban chủ tọa. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:
 1. Về việc tham gia ý kiến của các cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
Cổ đông số RLC0011có ý kiến:
   + Tình trạng thực hiện công tác QL&BDTX trên tuyến còn nhiều vướng mắc, tình trạng phơi ván gỗ bóc, đổ rác thải trên hành lang còn nhiều gây khó khăn trong việc thực hiện, ảnh hưởng tới việc nghiệm thu công tác quản lý.
  + Việc chi trả các công trình thực hiện năm 2018 còn chưa hoàn thiện, một số công trình còn nợ chưa thanh toán cho đơn vị thi công.
Đoàn chủ tọa trả lời:
  + Tìm biện pháp phối hợp với địa phương có các tuyến đường đi qua để phối hợp tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm HL ATĐB làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện công tác quản lý trên tuyến.
  + Một số công trình chủ đầu tư còn nợ lại chưa thanh toán về công ty nên chưa có kinh phí thanh toán khoản nợ lại cho đơn vị.
Cổ đông số RLC0004 có ý kiến:
 + Các đợt mưa bão thường xuyên có cây đổ đề xuất có kinh phí dự phòng để kịp thời xử lý khi mưa bão.
 + Đề nghị kiểm tra kỹ đơn giá và định mức được duyệt trước khi giao cho đơn vị, những công trình hình bão lũ nào đã tất toán xong còn những thủ tục gì chưa giải quyết.
Đoàn chủ tọa trả lời:
+ Đơn vị cần có số liệu báo cáo kịp thời để kiểm tra và giải quyết.
+ Giao phòng KH-QLGT tính toán, kiểm tra đơn giá phù hợp trước khi giao cho đơn vị.
Cổ đông số RLC0158 có ý kiến:
 + Công tác tuần đường trên tuyến QL hiện tại còn nhiều khó khăn do yêu cầu công việc cao, nhiều hạng mục cần thực hiện. Mức lương chi trả còn thấp so với mức độ công việc thực hiện.
Đoàn chủ tọa trả lời:
 + Giao phòng KH-QLGT tính toán lại khối lượng công việc cần thực hiện của tuần đường và đề xuất giải pháp hợp lý.
Cổ đông số RLC000  Đặng Văn Hưởng có ý kiến:
 + Công tác tuần đường trên tuyến QL hiện tại còn nhiều khó khăn do yêu cầu công việc cao, nhiều hạng mục cần thực hiện. Mức lương chi trả còn thấp so với mức độ công việc thực hiện.
Đoàn chủ tọa trả lời:
 + Giao phòng KH-QLGT tính toán lại khối lượng công việc cần thực hiện của tuần đường và đề xuất giải pháp hợp lý.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về  báo cáo SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về Báo cáo tài chính năm 2018, việc chi trả cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Về việc chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 :
 Năm 2018 :  Tổng số tiền cổ tức chi trả : 797.079.000 đồng.
 Tỷ lệ chi trả : 7% vốn điều lệ.
 • Dự kiến chi trả năm 2019 : ≥ 6% Vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Đại hội cổ đông thông qua việc năm 2019 được sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để tái mở rộng SXKD xây dựng công trình dự án, việc tiếp tục huy động góp vốn xây dựng đối với dự án đầu tư Trung tâm Hội nghị & tổ chức sự kiện QUEEN BEE.
      Việc huy động vốn của các cổ đông trong Công ty rất ít không đủ vốn để xây dựng công trình vì vậy các cổ đông đồng ý nhất trí với phương án góp vốn, vay vốn từ bên ngoài để đầu tư xây dựng trung tâm Hội nghị & tổ chức sự kiện QUEEN BEE.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
 1. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
  1. Ông Vũ Minh Lương thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. Ông Cù Ngọc Chung thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% ( 60/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% ( 0/60 )số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 1. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ông Cù Kiên Quyết tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
          
            TM.BAN THƯ KÝ                              TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
       TRƯỞNG BAN                                                    CHỦ TỌA
      
 
 
 
 
     Vũ Minh Lương                                                   Cù Kiên Quyết
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay358
 • Tháng hiện tại5,729
 • Tổng lượt truy cập193,761
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây