Báo cáo quản trị 6 tháng

Thứ ba - 25/07/2017 07:45
CTY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 209 BC/HĐQT

 
Lào Cai, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2017.

 
Kính gửi:
 • Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 • Sở Giao dịch chứng khoán.
 
- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Địa chỉ trụ sở chính:SN 311 - Đường Hoàng Liên – P Cố Lếu -TP.Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214.3840243            
- Fax: 02143.820807    
- Email: ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.386.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RLC
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
 1.  
112/ NQ - ĐHĐCĐ
 1.  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017)
Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 1.  
Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT Số buổi họptham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
 1.  
Ông Cù Kiên Quyết Chủ tịch  
 1.  
 1.  
 
 1.  
Ông Cù Ngọc Chung TV HĐQT  
 1.  
 1.  
 
 1.  
Ông Nguyễn Quang Vinh TV HĐQT  
 1.  
 1.  
 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
 Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty. Định kỳ hàng quý họp một lần không kể những kỳ họp đột xuất để Giám đốc báo cáo những nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện được theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị chỉ đạo các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư nhân sự thông qua các nghị quyết và quyết định của HĐQT.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoach, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc.
 HĐQT thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong công tác tuân thủ chặt chẽ các nội quy, quy chế nội bộ, hoạt động theo điều lệ thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế có giải pháp hiệu quả để hoàn thiện được tốt hơn.
 Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ đầu tuần, tháng, quý hoặc qua Email, điện thoại.
Việc giám sát của của HĐQT với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản: Không có.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày

 
Nội dung

 
01 01/ HĐQT 24/1/2017 Thống nhất chủ trương xin cấp giấy phép triển khai kế hoạch XDTT dịch vụ mặt sau trụ sở Công ty
02 02/HĐQT 14/3/2017
 
Kế hoạch  chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03
 
03/HĐQT 28/3/2017
 
Công tác nhân sự - Bổ nhiệm GĐ
04 04//HĐQT 07/04/2017 Nhất trí từ nhiệm chức vụ Giám đốc của Chủ tịch HĐQT. Điều chỉnh bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật.
Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.
05
 
 
05/HĐQT
 
25/4/2017
 
Công tác tổ chức nhân sự.
Miễn nhiệm chức vụ KT trưởng.
Xem xét ký HĐLĐ lao động.
06 06/HĐQT 04/5/2017
 
Chuẩn bị cho công tác bàn giao. Tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng
 
07
 
07/HĐQT
 
 
09/6/2017
Triển khai chủ trương xây dựng TT tổ chức sự kiện . Lấy ý kiến các cổ đông thông qua hình thức bỏ phiếu.
 
III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm
 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
 
 1.  
Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
 1.  
Bà Nguyễn Thu Loan Trưởng BKS
 1.  
 1.  
 1.  
 
 1.  
Ông Vũ Mạnh Cường TV. BKS
 1.  
 1.  
 1.  
 
 1.  
Bà Vũ Thị Huyền TV. BKS
 1.  
 1.  
 1.  
 
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2016, BKS đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai theo các nội dung sau:
-Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2016, lập báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tình hình thực hiện tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của HĐQT.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuấtkinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.
Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của HĐQT công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai theo đúng kế hoạch.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT và các cán bộ quản lý khác
Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác.
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách hạch toán kế toán của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)
IV. Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
01
 
Cù Kiên Quyết   CT HĐQT     Năm 2016     
02 Cù Ngọc Chung   TV HĐQT     Năm 2016    
03 Nguyễn Quang Vinh   TV HĐQT     Năm 2016    
04 Nguyễn Thu Loan   TBKS     Năm 2016    
05 Vũ Mạnh Cường   TV BKS     Năm 2016    
06 Vũ Thị Huyền   TVBKS     Năm 2016    
07 Ngô Thị Hường   KTT     Năm 2016 6/2017  
08 Nguyễn Thị Loan   KTT     6/Năm 2017    
Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng kýdoanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
 
STT Tên tổ chức/cá nhân

 
Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua . Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Ghi chú
                 
Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)
STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Chức vụ tại CTNY Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉs Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyềnkiểm soát Thời 
điểm giao dịch
Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Ghi chú
                   
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)
 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
STT Họ tên Tài khoảnGDCK Chức vụ tại công ty Số CMND/Hộ chiếu, ĐC Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú
1 Cù Kiên Quyết   Chủ tịch HĐQT      433.834 38.41 %   
Cù Ngọc Chung   Thành viên HĐQT      80.588  7%   
 3 Nguyễn Quang Vinh   Thành viên HĐQT       59.296  5.2 %   
                 
 
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

 
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

 
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
      Số CP

 
Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ
               
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác
   CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
 
                                                                                                   Đã ký
 
                                                                                            Cù Kiên Quyết
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo cáo SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI Số: 95/BC-ĐBLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lào Cai, ngày 05  tháng 4  năm 2019       BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay48
 • Tháng hiện tại767
 • Tổng lượt truy cập242,964
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây